De wetten ter bescherming van de zeeschildpadden van Bonaire

 

Sinds 1961 zijn de nesten en eieren van zeeschildpadden op Bonaire beschermd door middel van de ‘Eilandsverordening tot Bescherming van de Zeeschildpadden en Kreeften’. In 1991 werd er volledige bescherming toegekend aan alle levensstadia toen de eilandraad van Bonaire de Verordening Marien Milieu (A.B. 1984, nr. 21) wijzigde:


Tekst van “Verordening Marien Milieu A.B 1991 Nr.8

Artikel 14 

  1. Het is verboden de eieren en nesten van zeeschildpadden uit te halen, te vernielen, te verstoren, onder zich te hebben, ten verkoop of ter aflevering voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven of te vervoeren.
  2. Het is verboden om zeeschildpadden te doden, te vangen of onder zich te hebben.
  3. Het is verboden om zeeschildpadden, vlees of andere onderdelen van zeeschildpadden te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven of als gerecht op enigerlei wijze in het openbaar aan te bieden.
  4. Onder zeeschildpadden worden verstaan de volgende soorten: Chelonia mydas (Tortuga blanku), Caretta caretta (Kawama), Eretmochelys imbricata (Karet), Dermochelys coriacea (Drikil) en Lepidochelys kempi.
  5. Bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen kan, gehoord de Commissie Marien Milieu, het gestelde in het tweede lid voor telkens hooguit een jaar worden opgeschort indien de toestand van de zeeschildpadden dit toelaat. Dit eilandsbesluit dient dan voorschriften te geven betreffende de vangst van zeeschildpadden, de soorten, de periode, de aantallen en een minimum en een maximum maat.
      
    De sanctie voor overtreding van de nieuwe wet op Bonaire is maximaal NAf. 5000 en/of een maand in de gevangenis. Relevant materieel (harpoen, auto, boot) kan in beslag worden genomen. 

 

 

Groene zeeschildpad rust uit op het rif vlak bij de kust van Bonaire - foto Zsuzsanna Pusztai

 

 

Bonaire, als onderdeel van de Nederlandse Antillen en het Koninkrijk der Nederlanden, is medeondertekenaar van de volgende verdragen die internationale bescherming bieden aan zeeschildpadden (en andere diersoorten) door middel van gedeelde beheersverplichtingen en international recht: 


CITES – Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten


IACInter-Amerikaans verdrag Inzake de bescherming en het behoud van zeeschildpadden


Overeenkomst van Ramsar – Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis


SPAW – Het Regionaal Programma voor speciaal beschermde gebieden en wilde dieren en planten